LVW.be : verhuurvoorwaarden aanhangwagens

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURKONTRAKT
Art. 1 - Onderhavige en op keerzijde gedetailleerde en beschreven overeenkomst is een huurcontract. De huurder zal geen ander recht of titel kunnen uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze overeenkomst en in de mate hierna bepaald, verduidelijkt of beperkt. De huidige algemene huurvoorwaarden beheersen als enige de overeenkomst en primeren over eventueel algemene voorwaarden van de huurder.
Art 1bis - De ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen, met de natuurlijke personen en met de verenigingen. In wiens naam hij optreedt, ten overstaan van de verhuurder, voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze overeenkomst en conform de wettelijke bepalingen ter zake.
Art. 2 - De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in huidig contract bepaald. Ze vangt aan op de dag van de werkelijke ter beschikkingstelling van het voertuig. Eventuele verlengingen moeten door beide partijen ondertekend worden en bijgevoegd aan het lopend huurcontract. Elke wijziging aan de huurperiode moet minstens 24 uur vooraf aan de verhuurder aangevraagd worden. Ook bij gedwongen of vrijwillige immobilisatie van het voertuig in bezit van de huurder. Is de huurprijs per dag volledig verschuldigd. In geval van niet afhaling, na reservatie, zal ook de huurprijs aangerekend worden, behoudens annulatie 48 uur vooraf. In geen geval zal de huurder stilzwijgende vernieuwing kunnen inroepen. Bij reservatie betaalde voorschotten zijn definitief door de verhuurder verworven en worden niet terugbetaald aan de huurder.
Art. 3 - De verhuurder kan op ieder tijdstip en op elke plaats de overeenkomst beëindigen zonder hiervoor, noch vooraf noch op het tijdstip van de beëindiging zelf, een reden te moeten opgeven. De huurder verbindt zich ertoe de aanhangwagen op het eerste verzoek vrij te geven zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op welke vergoeding ook. De verhuurder kan evenzo ten allen tijde het verhuurde voertuig door een ander vervangen. Er kan van de verhuurder nooit een vergoeding geëist worden om welke reden dan ook, zoals vertraging van het transport, averij aan de goederen, werkloosheid van het personeel, enz.
Art. 4 - a) De voertuigen worden ter beschikking gesteld van de huurder in een van de uitbatingplaatsen van de verhuurder VAN WALLENDAEL BVBA.
b) De voertuigen zijn voorzien van alle officiële documenten zoals vereist door de reglementering op het verkeer. De huurder heeft ten zijnen laste de documenten en vergunningen vereist door de wet om zijn beoogde verrichtingen tot een goed einde te brengen.
c) De huurder erkent het voertuig in goede staat van werking te hebben ontvangen, voorzien van een volledige uitrusting en de wettelijk voorziene bijbehoren. In geval er boordbescheiden zouden verloren gegaan zijn tijdens de verhuring, zal de huurder een schadebedrag borgstellen van 175,00 € onmiddellijk eisbaar en zonder ingebrekestelling.
Art. 5 - a) De huurder alleen is meester over het transport en neemt alle verantwoordelijkheid op zich betreffende de werking ervan, het lossen en het laden van de aanhangwagen welke hem werd toevertrouwd. b) Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht behalve deze van de verhuurder zelf. c) De huurder verbindt zich ertoe het voertuig te gebruiken als een goede familievader en voor het gebruik waartoe het bestemd werd. Aldus is het verboden. In het voertuig waren te laden die kunnen schade aanbrengen, hetzij door de aard van deze, door de verpakking of zijn vasthechting. De huurder verbindt zich ertoe geen goederen te laden of te vervoeren die gevaarlijk zijn of gereglementeerd door de wagenadministratie. 2-geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of slangen. 3- geen enkele verandering aan het voertuig te brengen. 4-het voertuig niet onder te verhuren, het niet af te staan te bezwarende titel, het niet te gebruiken voor openbaar vervoer, of het in pand geven. 5-geen levende dieren of kadavers te vervoeren, noch vis- of schaaldieren. Ingeval de huurder dit verbod overtreedt, zal hij de integrale reinigings- en ontsmettingskosten daarvoor, aan de verhuurder vergoeden.
Art. 6 - De huurder is alleen verantwoordelijk voor overtredingen die te zijnen laste worden gelegd, of van personen waarvoor hij burgerlijk verantwoordelijk is, en zal alleen alle boeten of vergoedingen dragen die hieruit zouden kunnen voortspruiten. De huurder verbindt er zich toe het voertuig te laten besturen door leden van het personeel, deze leden moeten in het bezit zijn van een geldend rijbewijs vereist door dit type voertuig. De huurder verklaart eveneens het voertuig niet te zullen gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden, evenmin als voor een wedstrijd, sportprestatie of prestatietest van welke aard ook. De huurders zijn verplicht alle nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van verkeerdelijk en/of onrechtmatig en niet contractueel gebruik door derden (vb. Slotvast sluiten van de aanhangwagen tegen diefstal en derden). De verhuurder behoudt zich het recht voor de vervanging te eisen van een bestuurder die de opgelegde voorwaarden niet zou naleven of door de verhuurder ongeschikt wordt geacht. De huurder zal in geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het gehuurde voertuig. Indien deze rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van feiten of nalatigheden waarvoor de huurder aansprakelijk is, de verhuurder vrijwaren voor alle vorderingen die daaruit zouden voortvloeien.
Art. 7 - Elke herstelling uitgevoerd zonder de toestemming van de verhuurder, kan hem niet aangerekend worden. Uitzondering wordt gemaakt voor spoedeisende tussenkomsten die het behoud van het voertuig moeten verzekeren (vb. Brand e.d.) De huurder verbindt zich ertoe de aanhangwagen steeds op zijn kosten terug te brengen bij de verhuurder. Bij eventuele bandbreuk zal de huurder, ten einde de schade zoveel mogelijk te beperken, ervoor zorgen dat onmiddellijk het reservewiel wordt gemonteerd en dat de lekke band behoorlijk wordt hersteld. In geval de huurder hieraan verzaakt, wat kan worden vastgesteld door de aard van de schade, zal hij gehouden zijn een nieuwe band aan de verhuurder te vergoeden. Rekeningen of kosten door de huurder toegelaten uit te voeren werken zullen slechts door de verhuurder terugbetaald worden indien zij gesteld zijn op naam van VERHUUR VAN WALLENDAEL BVBA, Peepolderlaan 9, 2910 Essen.
Art. 8 - Mits betaling door de huurder, van de bedragen vermeld onder de rubriek afkoop, in de tarieven of offerte van de verhuurder, kan de verhuurder het verhaal lastens de huurder verzaken, voor schade geleden ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand en materiële schade, echter met uitzondering van de takelkosten, de kosten voor ophaling en repatriëring van het voertuig, en met uitzondering van de niet afkoopbare franchise vermeld op het huurcontract, ten laste van de huurder, zelfs indien geen schade wordt vastgesteld aan het huurvoertuig. De dekking van de materiële schade en de verzaking van de verhuurder van het verhaal lastens de huurder voor de hierbovenvermelde gevallen is niet verworven ingeval van zware fout, bedrieglijk opzet van de huurder en/of van zijn aangestelde zoals dronkenschap, alcoholintoxicatie (of toxicatie door misbruik van genees- en/of hallucinerende middelen) begrepen zijnde dat in geval van dronkenschap of alcoholintoxicatie (of andere intoxicatie) de huurder en de bestuurder van het voertuig van rechtswege solidair zullen gehouden zijn tot terugbetaling van de algeheelheid der schade geleden door de verhuurder, vermeerderd met een bijkomende forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10 % van het bedrag der bewezen schade, ter dekking van de bijkomende lasten van de administratie met een maximum voor deze forfaitaire kosten van 1250,00 € per schadegeval.
Art. 8bis - Bij elke verhuring en voor elk voertuig, wordt een tegensprekelijke schadefiche opgesteld, die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de huur. De huurder blijft ten allen tijde integraal aansprakelijk voor elke dak- en transportschade die aan het huurvoertuig werd toegebracht in de periode tijdens dewelke hij het voertuig in huur had en waaromtrent hij geen enkele vrijstelling of beperking van de aansprakelijkheid te zijne gunste kan inroepen.
Art. 9 - In geval van ongeval is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk ten laatste binnen de 24 uur schriftelijk in kennis te stellen. De huurder neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de acht dagen alle herstellingskosten te dragen ingevolge het ongeval waarin hij betrokken werd onafgezien van zijn burgerlijke of strafrechterlijke verantwoordelijkheid hiervoor. Indien deze kosten door de omniumverzekering of door de verzekeraar burgerlijke verantwoordelijkheid van het gehuurde voertuig en/of van derden worden gedragen, zullen deze kosten hem worden terug betaald, behoudens het bedrag van de vrijstelling vermeld op keerzijde. Indien de huurder het wenst zal hij van de verhuurder kunnen eisen dat hij na betaling van de volledige herstellingskosten en ten belopen ervan zou gesubrogeerd worden in de rechten van de verhuurder tegenover iedere aansprakelijke derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst op te stellen op uitdrukkelijk verzoek van de huurder. Tevens zal de huurder steeds en dit binnen de 24 uren na het ongeval, een degelijk ingevulde en ondertekende ongevalaangifte aan de verhuurder doen toekomen, vergezeld van het nummer van het Proces Verbaal dat imperatief wordt opgesteld door de politionele overheden van de plaats waar het ongeval of de schade zich hebben voorgedaan.
Art. 10 - De huurder verzaakt elk verhaal tegen de verhuurder, ingevolge ongevallen waarvan hij of de inzittenden, de geleider inbegrepen, slachtoffers zouden zijn. Hij neemt op zich alle vormen van verhaal die tegen de verhuurder zouden gericht worden door derden, telkenmale de verzekering haar toepassing niet vindt. Ingeval van ongeval of diefstal is de huurder verplicht onmiddellijk de verhuurder te verwittigen per vertegenwoordiger van de openbare macht ter plaatse, alsmede de nodige formaliteiten te vervullen om de verzekeraar van het voertuig te verwittigen. Bij verzuim van aangifte van ongeval verliest de huurder alle rechten op de bestaande verzekeringspolis en vallen alle onkosten en gevolgen hiervan te zijnen laste. De huurder of de bestuurder mag geen verantwoordelijkheid erkennen en zal onmiddellijk elke maning, assignatie of andere documenten betreffende het ongeval aan de verhuurder toezenden.
Art. 11 - Zodra diefstal of verdwijning van het voertuig door de huurder wordt vastgesteld, dient hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politionele overheden van de plaats van de feiten. Tevens dient de huurder dit alles onmiddellijk te melden aan de verhuurder, zowel telefonisch als schriftelijk.
Art. 12 - Ingeval van brand moet VERHUUR VAN WALLENDAEL BVBA onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
Art. 13 - a) De waarborg geëist bij de ondertekening van de overeenkomst moet contant betaald worden. Zij wordt teruggegeven bij de afloop van het contract na tegensprekelijke vaststelling van de goede staat van het voertuig, en na integrale betaling van alle, aan de verhuurder verschuldigde sommen hoofdens deze huurovereenkomst. De ingehouden waarborgen kunnen door de verhuurder toegerekend worden op de door de huurder verschuldigde bedragen. b) De voertuigen zijn onderworpen aan de huurprijs in de huidige overeenkomst vastgesteld.
Art. 14 - De huurder verklaart het voertuig voor het gebruik te hebben nagezien, in goede mechanische staat en zonder defect te hebben ontvangen, inclusief de goede werking van remmen. Hij verbindt er zich toe het voertuig in dezelfde staat terug te brengen met dezelfde uitrusting afgezien van de normale slijtage. Alle beschadigingen van welke aard ook vallen volledig ten laste van de huurder.
Art. 15 - a) De verhuurtermijn korter dan één maand : De facturering zal opgesteld worden en aan de klant gericht factuur volgt per post. b) De verhuurtermijn langer dan één maand : De verhuring zal maandelijks gebeuren, op het einde van elke maand.
Art. 16 - Behoudens tegengestelde bepalingen op te nemen in huidig contract, zijn de facturen voor de verhuring bij voorbaat en contant betaalbaar.
Art. 17 - a) Elke factuur die bij zijn vervaldag niet is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingevolge stelling ten titel van forfaitair en onverminderbaar schadebeding verhoogd met een bedrag overeenkomend met 20 % van het bruto bedrag met een minimum van 75,00 €. Bovendien zal in dit geval de onbetaalde factuur een intrest van 2 % per maand teweeg brengen van de vervaldag tot de dag van de werkelijke betaling. b) Bovendien kan bij gebreke van betaling van een vervallen factuur of bij gebreke aan naleving van een van de bepalingen van huidige overeenkomst, VERHUUR VAN WALLENDAEL BVBA de onmiddellijke ontbinding van rechtswege van huidig contract eisen.
Art. 18 - Behalve uitdrukkelijke afwijkingen verbindt de huurder zich er toe het gehuurde voertuig terug te brengen naar VERHUUR VAN WALLENDAEL BVBA waar het voertuig was gehuurd. Het terugbrengen van een voertuig dat op een andere plaats is achtergelaten zal gefactureerd worden tegen het tarief van de verhuurder. De huurder die nalaat het voertuig terug te brengen bij de afloop van het contract, stelt zich bloot aan burgerlijke en strafrechterlijke vervolgingen.
Art. 19 - Alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen. In alle gevallen zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn.
Art. 20 - Voor ieder bedrag dat niet onmiddellijk wordt betaald zoals voor iedere huurprijs die niet op zijn vervaldag wordt betaald zal de huurder van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd zijn tegen de rentevoet van 2 % per maand. Elke begonnen maand wordt voor een volle maand aangerekend.
Art. 21 - Het vervoer van gevaarlijke producten is verboden behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder.